innkjøp i konkurranse!

10/2016

På oppdrag av Fløibanen AS i Bergen har Bergen arkitektforening (BAF) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) gjennomført en åpen arkitektkonkurranse for ny varmestue på Skomakerdiket i Bergen. ASAS ble belønnet med hederlig omtale og innkjøp for sitt prosjekt: SUSER I SIVET!

Om prosjektet sier juryen:

“Dette prosjektet skiller seg fra resten av forslagene i konkurransen på grunn av sin radikalt annerledes tilnærming til tomten. Prosjektet er plassert på selve vannoverflaten og bygger på vannet som den viktigste kvaliteten. På den nordlige siden av Skomakerdiket blir en serie massive tresøyler lineært disponert i flere rekker i øst-vestlig retning. Søylene forankres på land på begge sider av vannet. De går også på tvers over vannet, der forankres de i vannets bunn. Søylene stikker flere meter opp i høyde over land- og vannets overflate, og sammen blir til en enhetlig landskapsinstallasjon. Søylene er også bærende elementer for et tverrgående, lineær-formet tredekke, liggende noen centimeter over vannoverflaten. Dekket fungerer som passasje eller en vandring på vann gjennom en “søyleskog”. Varmestuen plasseres sentralt på tre-dekket som et gjennomsiktig element og blir en av opplevelsene langs “vandringen”. Passasjen er rekkverk-fri og selv om prosjektet ikke utdyper dette aspektet tilstrekkelig, kan man se for seg et mangfold av kontakttyper og bruk av vannet kan legges til rette. Prosjektet åpner for å kunne betrakte området fra helt andre synsvinkler enn tidligere. Realiserbarheten av forslaget byr på mange ulike typer utfordringer, men etter juryens oppfatning ligger prosjektets viktigeste bidrag på en idemessig, konseptuelt nivå. Det er et sterkt og dristig grep som innbyr på en drøfting om hvordan arkitekturen potensielt kan forandrer både bruken og oppfatningen av et sted.”
Mer om konkurransen her.
Vi gratulerer samtidig SAAHA som vinnere av konkurransen!

Cookies og personvern