Ankerhagen competition

Asas arkitektur og arkitektene Sanden + Hodnekvam deltok i januar 2019 i den åpne arkitektkonkurransen om utvikling av boligområdet Ankerhagen på Hamar. Tidligere tomt for Ankerskogen Videregående. Også tilliggende arealer skulle medtas i en overordnet visjon for denne sentrumsnære 20000 m2 store boligtomten. Nærhet til grøntarealer med Ankerskogen Idrettspark i sydvest, Ankertoppen i nordvest, Klukhagan i nord og god kollektiv tilknytning med kort veg til Hamar sentrum, gjør området svært attraktivt.

Hovedgrepet har et tydelig diagonalt drag gjennom tomten fra nord til syd, med en utvidet sentral Almenning. Til denne knyttes 4 – 5 varierte boliggrupper med ulik typologi, tilrettelagt for alle aldersgrupper. En av boligtypene er en idereutvikling av Hamars atriumsbebyggelse. En nyere barnehage og et eldre flerbrukshus tilknyttes også dette felles utearealet. Brennbakkveien gjennom området begrenses for gjennomkjøring, noe som gir flere tilliggende områder bilfri adkomst til Almenningen. Utearealene er tilrettelagt både for private, halvprivate og mer offentlige aktiviteter. Flere fellesfunksjoner i deler av bebyggelsens 1, etg. ligger på samme plan som Almenningen. Direkte utsyn til Mjøsa er tilrettelagt for alle, enten fra boligen, terreng eller fra takhager. Det interne gang og sykkelveinettet knytter tilliggende friområder godt inn i Ankerhagen. En iøynefallende sirkulær gangbro svinger seg planfritt fra Ankertoppen og inn i Ankerskogen over den trafikkerte Ringgata. Konkurranseutkastet vektlegger et trygt aktivt boligområde som fletter private og offentlige rom inn i hverandre, og ivaretar gode klimatiske bærekraftige prinsipper i både bygg og boform.

Adresse: Hamar

Byggeår: 2019

Medarbeidere:
Ola Spangen
Ana Muñoz
Victor Castillo
Katrine Aursand
Espen Nordli Larsen


Cookies og personvern