VFHS Internater

Premissene som ligger til grunn for vårt forslag til ny masterplan for området, er et oversiktlig og trygt trafikkbilde, med fokus på gående. For å få til dette, er trafikkflyten for bil og varelevering endret. Privatbiler stanses i så stor grad som mulig ved skoleområdets yttergrense.

Eksisterende gjesteparkering brukes fortsatt, men det foreslås en ny adskilt adkomstvei til denne for å unngå trafikk foran Valdresstugu. Det foreslås videre å opparbeide en ansattparkering ved adkomstveg i øst, som fortsatt ivaretar kort vei til arbeidsplassen, men mindre biler inn foran hovedinngangen til skolen.

Varelevering får fortsatt benytte eksisterende ankomstveg fra syd.

Dette fører til at resten av området i praksis blir bilfritt og kan utnyttes på de gåendes premisser. Strekket mellom hovedbygget og Valdresstugu blir en viktig hovedakse som de andre gangveiene knyttes til. Tunene foran Valdresstugu og foran hovedbygget knytter seg også til denne hovedaksen.

Gangveinettet bør opparbeides med en slik bredde og belegning at minitraktor eller tilsvarende driftskjøretøy fortsatt kan måke snø ol.

Adresse: Elvetun

Byggeår: 2017

Brutto areal: ca. 1500 m2

Prosjektansvarlig: Ola Spangen

Medarbeidere:
James Watkins
Astrid Humerfelt


Cookies og personvern