nok et innkjøp til asas

01/2021

I den åpne, internasjonale plan- og designkonkurranse om verkstedbygg til Follo Museum/Museene i Akershus (MiA), ble i dag vårt forslag «Rødmylla» premiert med 100.000 og 4. plass av totalt 121 bidrag.

Målsettingen for Rødmylla er å etablere gode fysiske rammer for et verksted som skal være er en levende arena for læring, formidling og opplevelse av håndverkstradisjoner. De dyktige fagfolkene tilknyttet MiA skal få et sted som tilrettelegger for å bygge og dele kunnskap, samt demonstrere vern og tradisjonshåndverk for både publikum, fagfolk og elever. Fortid skal møte morgendagen og fremme både kulturarv og framtidig samfunnsutvikling.

I utdrag fra juryens begrunnelse står det bl.a.:

«“Rødmylla” har en tradisjonell utforming, men med tydelig samtidspreg.

 Plasseringen gir en fin akse fra parkeringsplassen ned til kafeen, der rommet mellom bygningene danner en tunform. Aksen gjennom området gjør det lett å orientere seg for besøkende, skaper en fin inngang til museet og er et grep juryen vurderer som positivt.

 Et eget overbygd uteområde er lett tilgjengelig for formidlingsaktivitet, så vel som for besøkende utenfor museets åpningstid. Plasseringen på tomten utnytter solforholdene på en god måte og tunet danner et intimt og lunt rom mellom bygningsfløyene.

 På tunet er det lagt et overbygget uteområde i grindbyggskonstruksjon. På et adskilt område ligger ytterligere to mindre driftsbygninger, et fyringsanlegg og et lager/ garasje.

 Driftstunet mot sør danner et praktisk arbeidsområde. Lager- og driftsbygningene skjermer naboeiendommene for støy og innsyn. Plasseringen av de to tunene er en praktisk deling som gir museet en driftssone som kan holdes adskilt fra publikums bevegelser om ønskelig, hvilket juryen vurderer som positivt. Hovedgrepet er inspirert av den tradisjonelle røde låvebygningen som gir rom for mange funksjoner under samme tak. Konstruksjonen tillater store innendørs volumer med synlige sperretak.

 De store vinduene gir godt med dagslys til arbeidssalene. Vinduene gir også besøkende innsyn i verkstedene, hvilket juryen vurderer som et positivt formidlingsgrep. Det er i stor grad tatt hensyn til verkstedenes praktiske behov i utforming av romdisponering og adgang til uteområdene.

 Grovverkstedet åpner opp mot både driftstunet og det indre gårdsrommet der publikum har adgang, og gjør det enkelt både å arbeide utendørs og samtidig tilrettelegge for aktiv formidling. “Rødmylla” er tenkt oppført i en enkel reisverkskonstruksjon på et fundament i støpt betong. Det er tenkt mye på realisering og på hvordan museets egne folk kan ta del i oppsettingen av bygningen.

 Det er tydelig at “Rødmylla” har ambisjoner om å være et prosjekt med gode løsninger for miljø og som legger vekt på sirkulærøkonomi. Det er i høy grad benyttet bærekraftige løsninger ved valg av oppvarming, ventilasjon og isolasjon. I tillegg etterstreber man å benytte ombrukte materialer. Ved å benytte flis og kapp i fyring på området til oppvarming, utnyttes en kortreist ressurs som ellers ikke ville blitt brukt.»

Prosjektet er utført i samarbeid med Skog Arkitekter og renderinger er laget av MIR.

Gratulerer til vinnerne Resell + Nicca og Arkitekt Aslak Haanshuus As for «Håndverkets Hus».


Cookies og personvern