vårt samfunnsansvar er vår drivkraft til å skape verdifull og god arkitektur!

Hamar og Oslo
18 arkitekter
Etablert 1980

asas arkitektur AS er et uavhengig og veletablert arkitektkontor med base på Hamar og i Oslo. Firmaet ble startet som Aursand og Spangen Arkitekter i 1980, av Katrine Aursand og Dag Spangen. Som et ledd i generasjonsskiftet, med nye og flere partnere i firmaet, endret firmaet navn i 2014. Vi er stolte av vårt rennommé som et allsidig, innovativt og solid arkitektkontor. Kontoret har i dag 18 arkitekter  og eies av seks arbeidende partnere. Firmaets arbeidsområder dekker spekteret fra de små byggerier til de største prosjekter, fra det intrikate møbel til det komplekse sykehus. Vår holdning er at alle prosjekter er interessante innenfor sine gitte premisser, uansett størrelse. Vi håndterer prosjektene fra start til mål, fra første idéskisse til ferdig bygg.

Vårt designuttrykk kan kategoriseres som kontemporær nordisk stil og vi jobber både med nybygg og transformasjon. Av typologier har kontoret omfattende erfaring med helsebygg, barnehager, skoler, boliger, studentboliger, kulturbygg, stedsutvikling, arealplaner og regulering. Vi har derfor oppgaver både i privat og offentlig sektor. ASAS er erfarne og trygge, men samtidig unge og sultne. Presisjon er vårt mantra og vårt kundeløfte er åpenbart; å levere gjennomtenkte prosjekter med leveranse til avtalt tid og avtalt pris. Men i bunnen ligger et ønske om å gjøre bygg, steder og verden litt bedre ved å tilføre ulike former for verdiøkning. Både sosialt, økologisk og økonomisk.

 

visjon

Vårt samfunnsansvar er vår drivkraft til å skape verdifull og god arkitektur!

Alle aspekter ved byggesektoren har en stor påvirkning på vårt naturlige miljø, og som praktiserende arkitekter må vi være vårt ansvar bevisst. Det er vi som former forutsetningene for morgendagens samfunn.

ASAS ønsker å være en forkjemper for plan og arkitektur som fremmer bærekraft, både fra et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. Vi ønsker å være med å bygge en bransjekultur, der ansvarlig bruk av materialer, ombruk og lang levetid kommer i første rekke.

Vi ser vårt ansvar, ikke som en utfordring, men en mulighet til hele tiden å strekke seg litt lenger, bli enda litt bedre. Vårt samfunnsansvar er vår drivkraft. Vi brenner for steder og bygg som er sosialt inkluderende og langtidsholdbare. Vi kaller det verdifull arkitektur.

metode

Alle prosjekter er unike og en variert tilnærming er avgjørende for et vellykket resultat. Gjennom aktiv dialog med oppdragsgiver søker vi, fra dag 1, å finne et optimalisert forhold mellom form og funksjon, en sunn økonomi og samfunnets behov for bærekraftige og langtidsholdbare løsninger.

Ved å hele tiden oppdatere oss på utviklingen i bransjen, ha inngående kunnskap om de nyeste materialene, og «best practice» prosjekter, kan vi bistå oppdragsgiver med å finne bærekrafts-potensialet, som finnes i ethvert prosjekt. Vi ønsker å gjøre bærekraft lettfattelig og et naturlig valg – til gavn for både oppdragsgiver og samfunnet.

Helt fra idéutviklingsfasen følger vi derfor flere spor – det romlige/arkitektoniske, det sosiale, det økonomiske og det miljømessige. Vi jobber både i håndtegning, fysisk modell og digital 3D/BIM for å forstå prosjektets premisser og de romlige kvaliteter. Brukermedvirkningog ulike metoder for medvirkning benyttes også aktivt for å forstå de sosiale behov, og identifisere potensialet for arkitektonisk merverdi.

Videre vektlegger vi praktisk erfaring med miljøprosjekteringsverktøy (f.eks. BREEAM-NOR, LCC-analyse) som en avgjørende kompetanse for å skape miljøvennlig og langtidsholdbar arkitektur. Våre arkitekter etterutdannes derfor kontinuerlig innenfor dette fagfeltet, og vi kan tilby in-house kompetanse som ivaretar en miljøvennlig prosjektering fra A til Å.

Sist, men ikke minst, ønsker vi i ASAS å være en aktiv samfunnsdebattant – og bidra til å trekke bransjen i en mer bærekraftig retning. Dette gjør vi gjennom tverrfaglige samarbeid og etablere forum for kunnskapsutveksling og faglige diskusjoner, både internt og eksternt. Sammen blir vi bedre!

bærekraft

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

Rapporten er tilgjengelig her.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

 Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på asas@as-as.no

kompetanse

Vårt foretak kan tilby totalprosjektering hvor arkitekt- og konsulenttjenestene samles under én kontrakt med ASAS arkitektur AS som ansvarlig kontraktspart. Vi er kjent med alle entrepriseformer og kontraktsformer basert på Norsk Standard. Vårt kvalitetssikringssystem baserer seg på MAKS og våre leveranser bygger på Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse. ASAS har en stor og etablert ekstern ressurspool med øvrige arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivere. Vi har ofte PGL-rollen i prosjekter som bindeledd mellom oppdragsgiver, offentlige instanser og øvrige rådgivere.

Våre hovedkategorier for roller og rådgivningstjenester er:

 • Arkitektur (ARK)
 • Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)
 • Interiørarkitektur (IARK)
 • Landskapsarkitektur (LARK)
 • Plan / Urbanisme / Regulering
 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Miljørådgivning + BREEAM-AP
 • Brannstrategi – konsept
 • Kalkyler – kostnadsoverslag
 • Visualisering – ulike detaljeringsnivåer
 • Bygningsfysikk

Vi kan bistå med:

 • Prosjektering av alle typer bygg (nybygg, ombygging og rehabilitering)
 • Areal- og reguleringsplaner
 • Medvirkningsprosess og anbefale metode
 • Digital prosjektering i 3D (BIM)
 • Miljørådgivning ifm bygging (BREEAM)
 • Oppfølging i byggeperioden

Vi har Sentral Godkjenning innenfor:

 • Overordnet ansvar for prosjektering                 (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) – tk 3
 • Prosjekterende Arkitektur – tk 3
 • Prosjekterende Utearealer og                              landskapsutforming – tk 2
 • Prosjekterende Brannkonsept – tk 2
 • Prosjekterende Bygningsfysikk – tk 3
 • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) – tk 3

Firmaet driftes av et jevnlig rullerende styre på tre til fem personer fra ASAS, og har til enhver tid en HMS-ansvarlig og en tillitsvalgt blant de ansatte. ASAS er medlem av Arkitektbedriftene i Norge og tilknyttet den sentralt forhandlede tariffavtalen med AFAG.