Biri omsorgssenter

Hovedmålsetningen med prosjektet har vært å lage et oversiktlig senter som inkluderer beboere i de omkringliggende boligene samtidig som det er et oversiktlig senter med hjemlig preg for de faste beboerne. Dette har formet planen med hovedadkomst i en enetasjes velkomstfløy mens boligdelene ligger på siden av inngangen og fellessonene. Beboerne får sin egen private sfære samtidig som de kan iakta livet til og fra fellesarealene på avstand. Tomtens naturlige høydeforskjell er utnyttet og danner klare soner for hovedadkomst, personalinngang og biltrafikk. Alle bevegelsesområder er trygge og oversiktlige. Vinterstid fungerer senteret som et indre landskap der korridorene og fellesområdene kan benyttes til vandring og utflukter. Siktlinjene ut er vide og dagslysinnslipp er svært gode uten å blende. Ute og inne knyttes sammen av store glassflater med innbydende uteområder utenfor. Oppholdsrommene er samlende og oversiktlige. Kafeen byr på aktiviteter men også en rolig kaffestund. Torget utenfor kan iakttas godt herfra. Likeledes er stuene på avdelingene et godt samlingspunkt, men form og plassering tillater også her å sitte alene.

LANDSKAPSPLANENS HOVEDGREP
Landskapsplanen viser et parkdrag som skal være åpent for både beboere og allmennheten og som bidrar til å binde de omkringliggende boligområdene sammen. Det er lagt vekt på å skape varierte uteoppholdsarealer som oppleves trygge og som har gode solforhold. Inntil bygningene er det skjermede soner for uteopphold både med egne hager og uteplasser for beboerne og tilsvarende for besøkende og ansatte. For øvrig vil plenflater med store trær bidra til visuelt å forankre den nye bebyggelsen til områdene rundt. Beplantning strukturerer arealene og speiler årstidsvariasjonene. gangstier lager et forløp som binder de ulike sonene i utearealene sammen. Tomtens lys,- og solforhold er svært gode og nettverket av uteopphold og gangstier er et viktig tilskudd for rekreasjon og kan bli et besøkspunkt for omkringliggende barnehager og øvrige beboere. Dette skaper et liv som kan betraktes fra beboerarealene og kan legge til rette for felles aktiviteter og samhandling mellom besøkende og beboere.

Adresse: Biri

Byggeår: 2018

Brutto areal: ca. 5.000 m²

Byggherre: Gjøvik kommune

Prosjektansvarlig: Espen Nordli Larsen

Medarbeidere:
Mari Færevaag
Mads Bille Kjær


Cookies og personvern