ankerhagen – æille

Ankerhagen, Hamar
År
4. plass, konkurranse 2019
Areal
ca. 44.000 m2 / bolig, ca. 34.000 m2
Oppdragsgiver
Hamar kommune
Samarbeidspartner
Sanden + Hodnekvam
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Katrine Aursand
Ana Muñoz
Espen Nordli Larsen
Victor Castillo

ASAS arkitektur og arkitektene Sanden + Hodnekvam deltok i januar 2019 i den åpne arkitektkonkurransen om utvikling av boligområdet Ankerhagen på Hamar, tidligere tomt for Ankerskogen videregående skole. Også tilliggende arealer skulle medtas i en overordnet visjon for denne sentrumsnære tomten. Nærhet til grøntarealer med Ankerskogen Idrettspark i sydvest, Ankertoppen i nordvest, Klukhagan i nord og god kollektiv tilknytning med kort vei til Hamar sentrum, gjør området svært attraktivt.

Hovedgrepet har et tydelig diagonalt drag gjennom tomten fra nord til syd, med en utvidet sentral Almenning. Til denne knyttes 4 – 5 varierte boliggrupper med ulik typologi, tilrettelagt for alle aldersgrupper. En av boligtypene er en videreutvikling av Hamars atriumsbebyggelse. En nyere barnehage og et eldre flerbrukshus tilknyttes også dette felles utearealet. Brennbakkveien gjennom området begrenses for gjennomkjøring, noe som gir flere tilliggende områder bilfri adkomst til Almenningen. Utearealene er tilrettelagt både for private, halvprivate og mer offentlige aktiviteter. Flere fellesfunksjoner i deler av bebyggelsens 1. etasje ligger på samme plan som Almenningen.

Direkte utsyn til Mjøsa er tilrettelagt for alle, enten fra boligen, terreng eller fra takhager. Det interne gang- og sykkelveinettet knytter tilliggende friområder godt inn i Ankerhagen. En iøynefallende sirkulær gangbro svinger seg planfritt fra Ankertoppen og inn i Ankerskogen over den trafikkerte Ringgata. Konkurranseutkastet vektlegger et trygt og aktivt boligområde, som fletter private og offentlige rom inn i hverandre, og ivaretar gode klimatiske, bærekraftige prinsipper i både bygg og boform.