beitostølen helsesportsenter, familiehuset

Sentervegen, Beitostølen
År
2020 - 2024
Oppdragsgiver
Beitostølen helsesportsenter
Prosjektansvarlig
Mari Færevaag
Medarbeidere
Espen Nordli Larsen

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen helsesportsenter (BHSS) er et øvings- og rehabiliteringssted, som også skal utdanne instruktører, utøve studier og forskning vedrørende fysiske funksjonsnedsettelser. BHSS ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, ca. 830 m.o.h. Senteret ble etablert gjennom samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter, finansiert av Lions og åpnet i 1970. Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S, og det opprinnelige anlegget, som ble hedret med Anton Christian Houens Fonds diplom i 1975, er bygget med utgangspunkt i en åpen arkitektkonkurranse i 1967.

Familiehuset

Beboerrom i eksisterende fløyer er bygget på en klassisk modell med inngang til beboerrom fra en felles korridor.

Endrede familiestrukturer og et større mangfold av brukere har skapt et behov for en ny type beboerrom. Familiene skal ha mulighet for skjerming, men likevel bli invitert til å søke inn i fellesskapet. Større familiestrukturer krever større boenheter slik at familiene kan fungere mest mulig normalt under et opphold.

Familiehuset er tenkt som en landsby der beboerrommene er små hus og myldreområdet med oppholdssonene danner gatenettet i landsbyen. Fra gatenettet kan man nå ulike utendørs soner som igjen knytter seg til et stinett.

Beitostølen har flere ulike brukergrupper. Den største gruppen er barn og ungdom. Disse er på senteret over en kortere eller lengre periode, men alle har behov for å ha med familiemedlemmer på oppholdet. Noen har med én foresatt mens andre har med flere familiemedlemmer. Oppholdet skal gjenspeile hverdagen med skole og andre aktiviteter som knyttes inn i behandling og trening. Av den grunn tilstrebes det at omgivelsene også fremstår som hjemlige og hyggelige. Senteret skal ikke fremstå som en institusjon. Dette har vært det grunnleggende ved utformingen av Familiehuset.

Ideen for Familiehuset er i hovedsak trygghet i fellesskap. Huset består av boenheter knyttet sammen av ulike typer oppholds- og aktivitetssoner. Romforløpet er tenkt som en sti der alle soner og funksjoner ligger som opplevelser langs stien. Myldregangene danner muligheter for innendørs rundturer og treningsrunder. Familiene kan utveksle erfaringer seg imellom, samtidig med at de kan trekke seg tilbake i sin private sfære ved behov. Leiligheten danner også muligheter for at foresatte og barn kan ha tid hver for seg internt i boenheten. Dette anses som viktig for begge parter.

Utemiljøet

Familiehuset knytter seg til et stinett. Vi ønsker at stien skal være en attraktiv og hyggelig vei for alle som går tur i området på kveld og dagtid. Belysning bør bli en naturlig del av stien for å tilrettelegge for utendørsaktivitet også etter mørkets frembrudd. Stien kan knyttes til ulike lekeplasser, hvileplasser og solplasser. Den skal tilrettelegge for utvendig sammenknytning av anlegget i tillegg til å sikre beboerne universelt tilrettelagte turområder.