klynge – årnsetflata avlastningsbolig

År
2022
Areal
ca 420 m2
Oppdragsgiver
Indre Fosen kommune
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Mari Færevaag
Julian Fors

Invitert prosjektkonkurranse om avlastningsbolig i Rissa.

I prosjektutviklingen er det vektlagt at avlastningsboligene skal være et hjem og ikke en institusjon. Barna skal møte volumer og romforløp som er i en bekvem skala og relateres til størrelser og former de er vant med fra egne hjem.
Hjemmet skal huse ulike mennesketyper og favne ulike behov hos dem. Trygghet i felleskap er en viktig faktor for barna som er på avlastning.

 

Bygningskroppen er delt i flere volumer. Volumsammensetningen danner et klyngetun med oppholdsrom ute og inne som kjernen i tunet. Oppdelingen danner volumer som glir godt inn i omkringliggende miljø og vil oppfattes som boliger for utenforstående.

Romforløpet er tenkt som en sti der alle soner og funksjoner ligger som opplevelser langs stien. Man kan velge å være helt privat på eget rom, sitte litt på avstand og observere eller velge å sitte i fellesskapet. I alle soner i landskapet blir man sett uten å være på utstilling, man kan lytte uten å måtte delta i samtalen eller være midtpunktet alt etter dagsform og lynne.

Alle rom har man muligheter for kontakt med den nære utsikten til hagen utenfor. Likeledes som inne er det utendørs lagt opp til en vandresti rundt huset. Stien anbefales litt humpete for å danne en følelse av natur, men bred og flat nok til at rullestoler godt tar seg frem. Stien knytter seg på ulike uterom der hovedgårdsrommet ligger i nord, skjermet for innsyn og vind, samt med god balasne av sol/ skygge. Uterommet tenkes utført som et sanserom med opphøyde bed og vannspeil for lek og rekreasjon. I enden av gårdsrommet etableres et amfi med integrerte staude- og buskbed. Amfiet danner en avtrappende støttemur mot nord, og skaper på den måte en god overgang mellom de ulike terrengnivåene. Overflater prosjekteres variert mtp ulike aktiviteter, lek og trening etter innspill fra brukere.

 

Tomten ligger i en etablert situasjon med omkringliggende institusjon- og offentlige bygg. I vest grenser tomten mot barnehage, i nord mot nyetablerte omsorgsboliger og i øst og sør mot Årnsetflata (vei). Området heller fra nord mot sør og tomten har rikelig tilgang på både sol og utsyn.

Boligen er formet som et tun og danner på den måten gode og skjermede oppholdsrom både ute og inne. Det utvendige stinettet kobler seg til det innvendig og man har visuell kontakt innenfra og ut i omverden.
Volumene er brutt i mindre enheter med et lavere takløp mellom. Det blir visuelle siktlinjer mellom sonene.
I gårdsrommet i nord er det etablert bred skyvedør fra oppholdsrom. Dette styrker tilknytningen til uteområdet.
Boligen får gunstige sol- og utsynsforhold og alle oppholdsrom har utgang til uteplass.