valdres folkehøgskole

Elvetun
År
2017
Areal
ca. 1.500 m2
Oppdragsgiver
Valdres folkehøgskole
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Astrid Humerfelt
James Watkins

Premissene som ligger til grunn for vårt forslag til ny masterplan for området, er et oversiktlig og trygt trafikkbilde, med fokus på gående. For å få til dette, er trafikkflyten for bil og varelevering endret. Privatbiler stanses i så stor grad som mulig ved skoleområdets yttergrense. Eksisterende gjesteparkering brukes fortsatt, men det foreslås en ny adskilt adkomstvei til denne for å unngå trafikk foran Valdresstugu. Det foreslås videre å opparbeide en ansattparkering ved adkomstvei i øst, som fortsatt ivaretar kort vei til arbeidsplassen, men mindre biler inn foran hovedinngangen til skolen. Varelevering får fortsatt benytte eksisterende adkomstvei fra syd.

Dette fører til at resten av området i praksis blir bilfritt, og kan utnyttes på de gåendes premisser. Strekket mellom hovedbygget og Valdresstugu blir en viktig hovedakse som de andre gangveiene knyttes til. Tunene foran Valdresstugu og foran hovedbygget knytter seg også til denne hovedaksen. Gangveinettet bør opparbeides med en slik bredde og belegning at minitraktor eller tilsvarende driftskjøretøy fortsatt kan måke snø o.l.